ศูนย์เตือนภัยฯ..  
อ่านต่อ >>

ศูนย์อำนวยการฯ..  
อ่านต่อ >>

กราฟแสดงผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
ของกระทรวงมหาดไทย (จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ม.ค. 2565