ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย..  
อ่านต่อ >>

ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย..  
อ่านต่อ >>

ศูนย์อำนวยการฯ..  
อ่านต่อ >>

ศูนย์อำนวยการ..  
อ่านต่อ >>

กราฟแสดงผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของกระทรวงมหาดไทย (จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2563