กราฟแสดงผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของกระทรวงมหาดไทย (จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2562