สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 (เวลา 07.00 น.)..  
อ่านต่อ >>

สถานการณ์สาธารณภัยประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 (เวลา 18.00 น.)..  
อ่านต่อ >>

แบบแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับการใช้งานหน้าหลัก (Home Page) ระบบศูนย์บัญชาการกระทรวงมหา..  
อ่านต่อ >>

การใช้งานหน้าหลัก (Home Page) ระบบศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย   เพื่อเป็นช่องทางการรายงาน..  
อ่านต่อ >>

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย..  
อ่านต่อ >>

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย..  
อ่านต่อ >>

กราฟแสดงผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
ของกระทรวงมหาดไทย (จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

กราฟเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 2560