ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ..  
อ่านต่อ >>

ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย..  
อ่านต่อ >>

กราฟแสดงผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
ของกระทรวงมหาดไทย (จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565