6. ข่าวมหาดไทย » มท.1 นำทีมแถลงผลงาน รอบ 6 เดือนของมหาดไทย สั่งทุกหน่วยเดินหน้าเต็มที่สานต่อนโยบายรัฐบาล
 • มท.1 นำทีมแถลงผลงาน รอบ 6 เดือนของมหาดไทย สั่งทุกหน่วยเดินหน้าเต็มที่สานต่อนโยบายรัฐบาล

            วันนี้ (21 เม.ย.58) เวลา 10.30 น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงผลงานฯ โดยแบ่งเป็นผลงานสำคัญ 5 กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 1. ด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย 3. ด้านการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ำ 4. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และ 5. ด้านการปฏิรูป

                ในโอกาสนี้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงผลงานสำคัญตามที่รัฐบาล   ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ดังนี้ 1. การน้อมเกล้าฯ ถวายพลับพลาเขาดอกไม้ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกแบบและก่อสร้างเรือนที่ประทับฯ เพื่อทรงใช้เป็นที่ประทับทรงงาน โดยได้ส่งมอบพื้นที่ให้สำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 8มกราคม 2558 2. การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้กำหนด 7 มาตรการเข้ม เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้ทุกจังหวัด อำเภอจัดชุดสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อสกัดกั้นการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำทะเบียนแรงงานทุกกลุ่ม 3. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ปรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เน้นหนักไปที่การวางกองกำลังในพื้นที่ “ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ 37 อำเภอ” โดยมีนายอำเภอเป็นหลัก ร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจ เพื่อดูแลความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการพัฒนาในพื้นที่ ด้านการดูแลความปลอดภัยได้สั่งเพิ่มกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จัดตั้งกองกำลังประจำถิ่น จัดตั้งศูนย์วิทยุระดับตำบลของแผนยุทธการ “ทุ่งยางแดงโมเดล” ทุกหมู่บ้าน 4. การจัดสรรที่ดินทำกินเพื่อประชาชน สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองภายใต้โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท โดยจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนไปแล้ว จำนวน 3,830 แปลง และมอบโฉนดผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ "มอบโฉนดที่ดิน 60 พรรษา 60 ร้อยแปลง" โครงการ "มอบโฉนดที่ดิน ทั่วไทย รวดเร็วทันใจ โปร่งใสเป็นธรรม" ไปแล้วกว่า 5 หมื่นแปลง 5. การเตรียมพื้นที่รองรับการพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจัดผังพื้นที่เฉพาะและการจัดเตรียมผังพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว มุกดาหาร ตาก ตราด สงขลา และจังหวัดหนองคาย 6. ด้านการปฏิรูป การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปใน 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,852 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการชี้แจงทำความเข้าใจ ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ในรูปแบบต่างๆ ไปแล้วกว่า 9 หมื่นครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 11 ล้านคน และ 7. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาเพื่อประชาชน  โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนางานบริการที่ดีสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การพัฒนาคุณภาพน้ำประปา การดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ผู้มีรายได้น้อย และการขยายระบบไฟฟ้าประปาเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ การไฟฟ้านครหลวง ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะชนิด LED เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบนถนน 12 สาย ในกรุงเทพมหานครและสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งชุมชนต่างๆ การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน สร้างความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดี ทัศนียภาพที่สวยงามให้กับบ้านเมือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ขยายพื้นที่ให้บริการไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในไตรมาส 2 ดำเนินการไปแล้ว 30,154 ครัวเรือน และมีแผนขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 61,271 ครัวเรือน ภายในเดือนธันวาคม 2558 การพัฒนาโครงการไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้นำร่องในพื้นที่เมืองพัทยา การประปานครหลวง ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% พร้อมสิทธิผ่อนผันชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ 1 ปีไม่มีดอกเบี้ย เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน นี้ ได้งดเว้นการเก็บค่าน้ำขั้นต่ำแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ใช้น้ำต่ำกว่า 5 หน่วย/เดือน คิดเป็นผู้ใช้น้ำที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ 2.6 แสนราย การประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตบริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่เป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ จำนวน 241,399 ครัวเรือน และองค์การตลาดซึ่งได้มีการพัฒนาและการปรับบทบาทด้านการกำกับดูแลตลาดสด เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตลาดสดทั่วประเทศให้เข้าสู่มาตรฐานเดียวกัน

             ต่อจากนั้น นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมแถลงผลงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. การก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อมอบให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาจังหวัดๆ ละ 1 แห่ง รวมจำนวน 76 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นดำเนินการ 3 ด้าน คือ การป้องกันโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2,978 หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดดำเนินการแล้ว จำนวน 37,370 คน และติดตามผู้ผ่านการบำบัดแล้ว จำนวน 117,161 คน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดด้านอาชีพ จัดหางาน การศึกษา เป็นต้น และการปราบปราม สามารถจับกุมคดียาเสพติด จำนวน 2,774 คดี รวมผู้ต้องหา 3,187 คน 3.การติดตั้งไฟสาธารณะในจุดที่มีความเสี่ยงและการเชื่อมเข้ากับระบบไฟกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยได้ติดตั้งและเปลี่ยนดวงโคมไฟส่องสว่างบริเวณท่าเรือและการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน 4. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงรุก ด้านการป้องกันปัญหาได้สำรวจหมู่บ้านและตำบลรวมถึงพื้นที่การเกษตรที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาเชิงรุกโดยสนับสนุนการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ และ 5. การพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อพัฒนา New Landmark of Thailand เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อน นันทนาการ เข้าถึงแหล่งชมทัศนียภาพได้อย่างเท่าเทียมมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 6. จัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจำนวน 2,102 แห่ง ผู้ร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 83,224 ราย มีเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ จำนวน 796,979,119 บาท

            จากนั้น นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงถึงผลงานสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย 24,194 หมู่บ้านใน 76 จังหวัด และการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2. การสร้างความโปร่งใส “มหาดไทย ใสสะอาด” โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) เพื่อบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง จริงจัง 3. การเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส ในการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ โดยผลของการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้ผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของงบประมาณเงินอุดหนุนที่เป็นรายจ่ายลงทุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสแรกอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558  ก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้งสิ้น 25,671.3849 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80และเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 6,451.5149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด 4. ศูนย์ดำรงธรรม ได้เพิ่มช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Spond สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ Smart Phone รวมทั้งได้กำหนดแผนพัฒนาระบบให้บริการ/เพิ่มประสิทธิภาพทีมงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ/ส่วนกลางเพื่อรองรับการให้บริการได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2557 –  20 เมษายน 2558 มีเรื่องติดต่อ/เรื่องร้องเรียน เข้ามาทั้งหมด จำนวน 942,875 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 900,520 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.51 5. โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขนย้ายขยะมูลฝอยจากตำบลบ้านป้อมไปยังสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยตำบลมหาพราหมณ์ จำนวน 223,865 ตัน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 และได้ดำเนินการศึกษาออกแบบและก่อสร้างโครงการไฟฟ้าจากขยะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงกำจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ 6. ได้เสนอเรื่องการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Area Based) เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการของภาครัฐ งบส่วนราชการ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่จะลงไปสู่พื้นที่ให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของประชาชน ไม่เกิดความซ้ำซ้อน 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกรณีศึกษา และเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองงานของรัฐบาลให้สัมฤทธิ์ผล 8. การแจ้งเตือนสู่ประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการเกิดสาธารณภัยมากขึ้น ลดการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับมือจากภัยสึนามิ 9. การส่งเสริมสินค้าและการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ส่งเสริมการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกในทุกรูปแบบ รวมทั้งการเชื่อมโยงสินค้าของชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

            สุดท้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งหมดนี้เป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแรงร่วมใจดำเนินการอย่างมุ่งมั่น พร้อมเพรียง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และสร้างความยั่งยืนให้ประเทศชาติต่อไป

  ครั้งที่ 59/2558  วันที่ 21 เม.ย. 58

  (English)

  6-month achievements- Public Statement by Minister of Interior Urging all agencies to accelerate toward government policy

             (April 21, 2015) Gen. Anupong Paojinda, Minister ofInterior presides over a public statement at the Ministry of Interior Hall, along with Mr. Suthi Makbun, Deputy Minister and Mr. Viboon Sanguanpong, Permanent Secretary, for a 6-month result of Ministry of Interior (MOI). The 6-month results comprised of;

             1. Policy to protect and uphold the monarchy

             2. Policy of maintaining the security of the state

             3. Policy to solve economic problem and reduce the inequality

             4. Policy of public administration

             5. Reformation policy

             In the regard, Gen. Anupong Paojinda, Minister of Interiorstates that Ministry of Interior’s 6-month has supported government policy thus,

             1. Providing Khaodokmai-Royal Pavilion at “Chang-Hua-Mun” Royal Initiative Project: Petch Buri province. Ministry of Interior has design the Royal Pavilion and handed over toBureau of the Royal Household on January 8, 2015

             2. Resolution on human trafficking: the Ministry has driven 7 measures to protect and suppress such problem by setting up an investigate team to counter all form of human trafficking together with taskforce-integration from all agencies to register every group of labour.

             3. Resolution on Southern provinces: a reformation of squad team in the area has been implemented emphasizing on “37 districts Operation Centre.” The Operation Centre, chief of district officer as focal point, has collaborated with soldiers and polices to secure peace and welfare in the area. In addition, increasing number of MOI-Territorial Defense Volunteers has been deployed together with sub-district Radio Communication Centre is setup based on an operation plan “Toong-Yang Model.”

             4. Land allocation as way to create opportunity for people:MOI allocated 3,830 public land lots to people in order to develop local welfare and to eradicate poverty. Moreover, more than 50,000 land title deed has been handed over to local family through several projects such as “60 years 60-thousand land lots” and “land title deed for all”

             5. Area Preparation & Development for Special Economic Zone in 6 provinces including Sakaeo, Mukdahan, Tak, Trad, Songkla and Nongkhai Provinces.

             6. Reform for national reconciliation: MOI established the Center for Reconciliation and Reform in 76 provinces, 878 districts, 7,852 local administrative organizations as key mechanisms to promote understanding, reconcile and solve conflict. In addition, the Ministry has organized over 90,000 activities with over 11 million participants.

             7. Public utility development State-enterprises under MOIhas continuously improved quality and standard of service to meet expectations of general public, for example, developing water and electricity system & quality development, launching measures to reduce living expense for low-income people and increase public utility system to develop the Special Economic Zones.

             Mr. Suthi Makbun, Deputy Minister of Interior also adds Ministry’s achievements thus, 

             1. MOI has contributed “Container-library Commemorating Her Royal Highness

  Princess Maha Chakri Sirindhorn's 60th Birthday” to 76 schools in 76 provinces in Thailand to take part in promoting learning opportunity for children and youth.

             2. Narcotics Control: MOI has posted 3 measures to counter drugs problem; 1) Protect: strengthening community knowledge 2) Rehabitation: with holistic approach as well as providing life opportunity after rehabitation camp and 3) Suppress: with strong law enforcement.

             ​3. Light and CCTV setup in Bangkok and provinces

             ​4. Resolution for drought problem: MOI has setup village water system as well as conducted an area survey.

             ​5. New landmark of Thailand: MOI is developing the area on both sides of Chaopraya River to a recreation area for a better life quality.

             ​6. Community Market: there has been an expanding market throughout Thailand (2,102 markets, April 2015)

             Mr. Wiboon Sanguanpong, Permanent Secretary ofInterior, made a report on key achievement of agencies under the Ministry as follows; 1.Mobilizjng the Royal Project and developing the Philosophy of Sufficiency Economy with an emphasis on the development of 24,194 target villages in 76 provinces and promotion of the prototype sufficiency economy village

             2. Transparency building: The Ministry established the Anti-Corruption Operation Center to continually work on corruption eradication.

             3. Efficiency and transparency enhancement for the local authority expenditure for national economy stimulation: This project has considerably increased local administrative organizations’ liabilities in the second quarter.

              4. Damrongdhama Center: Damrongdhama Center has launched “Spond”, a smart phone application to provide an additional channel for receiving complaints from the public. In addition, to provide more prompt service to the public, the center has formulated plans to develop the service providing system and enhance the officials’ efficiency at provincial, district and sub-district levels. The centre received 942,875 complaints and has already resolved 900,520 complaints or 95.51 per cent from July 18, 2014 to April 20, 2015.

             5. Phra Nakhon Sri Ayutthaya’s Waste Management Pilot Project: On March 23, 2015, Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province relocated 223,865 tons of waste from Baan Pom Sub-district to a new sanitary landfill facility in Maha Phram Sub-district. The Ministry has proposed a plan to construct a waste power plant which is expected to start in May this year. It has also coordinated with relevant agencies in formulating a country’s waste disposal facility construction plan.

             6. Integration of the Area Based Policy and Strategy Initiating Plan: to integrate plans of the government, province clusters and provinces to local areas in order to meet with public needs and avoid redundancy.

             7. Governors’ work assessment to encourage an experience exchange and create a guideline for better practices.

             8. Public notification: to prepare for possible disaster, assist victims, ensure public safeness, reduce loss of life and property, and enhance preparedness for tsunami.

             9. Product promotion and OTOP product quality development: to generate people’s income through adding value to products, improving management efficiency, developing proactive marketing methods and connecting local products to domestic and international markets.

             Finally, Interior Minister added that throughout this six months, every agency under the Ministry of Interior has put high effort to accomplished all the above mentioned works by adopting His Majesty the King’s working principle with the aims of public’s contentment and nation’s sustainability.

   No.59/2015  April 21, 2015

 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด