1. สรุปข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ » ขึ้นภาษีอาวุธปืนจ่ายรายปี
  •           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม.ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ของกระทรวงมหาดไทย ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ-แห่งชาติต่อไป

              แหล่งข่าวในกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ฉบับนี้มีสาระสำคัญ โดยเฉพาะในประเด็นที่ 13 กำหนดให้แก้ไขบทกำหนดโทษและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมเราไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 ในบางพื้นที่เสียค่าธรรมเนียมอาวุธปืนเพียง
    ปีละ 5 บาทเท่านั้น จากเพดานขั้นสูงสุด 100 บาทต่อปี แต่ในร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ. ... นี้ คาดว่าจะปรับค่าธรรมเนียมขึ้นมาเป็น 10 เท่า จาก 100 บาทต่อปี เป็น 1,000 บาทต่อปี ซึ่งจะคล้ายกับหลักเกณฑ์การเก็บภาษีแบบโรงเรือนท้องที่หรือการต่อทะเบียนภาษีต่างๆ แต่ในความเป็นจริงจะต้องไปออกกฎกระทรวงรองรับอีกครั้งว่าเดิมทีเราเคยเก็บค่าธรรมเนียมที่เพดานขั้นสูงสุด 100 บาท แต่ถ้ากฎหมายใหม่กำหนด 1,000 บาท เราอาจจะเก็บจริง 200 – 300 บาทต่อปี ส่วนเพดานขั้นสูงสุด 1,000 บาท ก็จะใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ ขณะที่บทกำหนดโทษปรับจากของเดิม 20,000 บาท ก็จะเพิ่ม 10 เท่าเช่นกัน เป็น 200,000 บาท จะใช้เฉพาะสำหรับผู้ที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.เท่านั้น (แนวหน้า)

 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด