1. สรุปข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ » ครม. ตั้งมหาวิทยาลัยอมตะรับอีอีซี
  •           เมื่อวานนี้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาในหลักสูตร Master of Science (M.S.) in Engineering (Intelligent Manufacturing System)
    ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University : NTU) ในประเทศไทย ตามความในข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ รัฐบาลเล็งเห็นว่ามีความจำเป็นต้องพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) จึงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเข้ามาจัดตั้งสาขาในพื้นที่อีอีซีหรือหากจัดตั้งนอกพื้นที่อีอีซีต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศที่จัดตั้งในพื้นที่อีอีซีจะไม่แย่งลูกค้ากับผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เนื่องจากต้องมุ่งในสาขาวิชาที่ประเทศไทยยังขาดแคลนหรือมุ่งในสาขาวิชาเพื่อ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากนี้ยังต้องจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหลักที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและจีน ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ทั้งนี้ หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอมตะจะนำเข้าไปจัดการศึกษานั้น เน้นด้านการใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยในสายการผลิตระบบอัตโนมัติ (Future of Automation) และยานยนต์แห่งอนาคต (Autonomous Vehicle) โดยจะจัดตั้งในพื้นที่ของนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี (มติชน)

 

หัวข้ออื่นๆ ในหมวด