รูปประกอบ รายการ วันที่สร้างข้อมูล
1. ระบบภูมิสารสนเทศ 3 สิงหาคม 2563 15:54:24 น.
2. ศูนย์ดำรงธรรม 3 สิงหาคม 2563 15:55:09 น.
3. ระบบeMonitoring 3 สิงหาคม 2563 15:55:47 น.
4. งบประมาณ 3 สิงหาคม 2563 15:56:52 น.
5. ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 สิงหาคม 2563 15:57:17 น.
6. ฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ม.๔๔) 3 สิงหาคม 2563 15:58:44 น.
7. ระบบจัดการข้อมูลหนี้นอกระบบ 3 สิงหาคม 2563 15:59:23 น.
8. ระบบรายงานงบประมาณการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ 3 สิงหาคม 2563 15:59:56 น.
9. COVID-19 3 สิงหาคม 2563 16:00:13 น.