สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560กรมการปกครอง
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560กรมการพัฒนาชุมชน
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560กรมที่ดิน
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560กรมโยธาธิการและผังเมือง
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560กรุงเทพมหานคร
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560เมืองพัทยา
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560การประปาส่วนภูมิภาค
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2560