สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563กรมการปกครอง
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563กรมการพัฒนาชุมชน
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563กรมที่ดิน
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563กรมโยธาธิการและผังเมือง
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563กรุงเทพมหานคร
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563เมืองพัทยา
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563การประปาส่วนภูมิภาค
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2563