สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565กรมการปกครอง
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565กรมการพัฒนาชุมชน
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565กรมที่ดิน
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565กรมโยธาธิการและผังเมือง
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565กรุงเทพมหานคร
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565เมืองพัทยา
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565การประปาส่วนภูมิภาค
(จำแนกเป็นงบภาพรวม งบประจำ และงบลงทุน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565